Výchovná dramatika neslyšících

V roce 1992 bylo na Difa-JAMU otevřeno speciální studium pro neslyšící - Výchovná dramatika neslyšících (VDN) se zaměřením na pohybové disciplíny.

Absolventi tříletého bakalářského studia působí především jako pedagogové a vychovatelé na různých stupních základních škol pro sluchově postižené děti a mládež. Ti studenti, kteří mají zájem o divadlo, mají možnost rozvíjet své pohybové a herecké dovednosti v roční speciální nadstavbě. Již během studia vznikly zajímavé inscenace, které obohatily nejen kulturní život neslyšících, ale zaujaly i slyšící publikum.

Soubor VDN, který nadále hraje své inscenace byl již hostem na mnoha přehlídkách v České republice (byl oceněn na Mezinárodním festivalu vysokých škol v Brno 1996, 1998, v Praze 1997, na Mezinárodním festivalu pantomimy neslyšících Brno 1995, dále na festivalech Mateřinka 1997, z dalších festivalů to byl např. Kašparův Kolínský memoriál a Divadlo evropských regionů v Hradci Králové). Také hostoval na Slovensku, v Rakousku, Polsku, Německu, Francii, Anglii a Belgii.

 

Educational Drama of the Deaf

Special programme for the deaf - Educational Drama of the Deaf (VDN) with an emphasize on movement arts was open at theatre faculty of Janáček Academy of Music and Dramatic Arts in 1992.

Graduates of a three-year bachelor°s study are mainly engaged as teachers and tutors on various levels of elementary schools for hearing impairment children and youth. Students who are interested in theater may develop their movement and acting skills during their one-year extension. During studies, very interesting performances originated. These performances enriched not only cultural life of the deaf people but also hearing audience.

Group VDN (Theatre on the Deaf) that continues to play performances originated at school has played on many festivals in Czech Republic (International Festival on Theatre Schools Brno 1996, 1998, Prague 1997, International Festival of the Deaf Brno 1995, Mateřinka 1997, Theatre of Evropian Regions). The group also gave guest performances in Slovac Republic, Austria, Poland, Germany, France, Great Britain, Belgium.

CAPRICHOS

Nonverbální pohybové divadlo inspirované životem a dílem Fr. Goyi. Představení využívající výtvarných a pohybových znaků udivuje pohybovou kulturou, akrobatickými prvky a tancem, to vše umocněno hudbou složenou speciálně k tomuto představení.

GENESIS

Představení, které chce ukázat estetickou krásu a bohatství výrazových možností znakového jazyka. Setkání s mýtem o stvoření světa dává možnost prožít okamžiky stvoření země, vod, nebe, hvězd,...

ABECEDA

Toto představení seznamuje děti hravou formou s abecedou. Děti spoluprožívají s herci vznik písmen, která jsou pak napsána, řečena i ukázána prstovou abecedou. Představení je určeno dětem od 4 let a všem, kteří mají rádi pohyb, akrobacii a fantazii.

CAPRICHOS

A nonverbal movement performance inspired by the life and work of Fr. Goya. Performance using vizual and movement signs amazes by the movement quality, acrobatics and dance. Everything is enforced by music composed specially for this performance.

GENESIS

This performance wants to show an estetic beauty and wealth of expressing possibilities of sign language. Meeting with the myth about creation of the world anables to live through the moments of creation of the earth, water, heaven, stars,...

ABC

This performance shows the children letters of the alphabet in a playing way. Children share creation of the letters together with the actors. Letters are then written, spoken and showed in a form of finger alphabet. Performance is for children over 4 years and everybody who likes movement, acrobatics and fantasy.

Soubor VDN má ve svém repertoáru další představení pro děti:

Pohádku brněnského výtvarníka Rosti Pospíšila O ztracených barvičkách - představení, které zábavnou a nenásilnou formou ukazuje dětem, jak je pro život důležitá svoboda a fantazie.

Povídám , znakuji pohádku obsahuje známé klasické pohádky "O smolíčkovi", "Liška a vrána" a "O zlé koze". Představení, kde se pracuje s loutkami, mluveným i znakovaným textem, pohybem, tancem a hudbou, vzniklo na podporu zájmu dětí o čtení klasických pohádek a o četbu vůbec. Je dobře vnímáno slyšícími i neslyšícími dětmi, na festivalu Mateřinka °97 dostalo Čestné uznání právě za "odstraňování bariér" mezi lidmi.

 

VDN také pořádá tvořivé dílny z oblasti dramatické výchovy (pohyb, tanec, rytmus, akrobacie - pantomima, výtvarné techniky) pro děti a mládež.

 

Group VDN has more performances for children on its repertoir:

A tale by Brno designer Rosťa Pospíšil About the lost colours - performance that shows children importance of a freedom and fantasy in life in an amusing way.

Tall a Tale, Sing a Tale contains well-known klasical tales "A Little Boy Smolíček", "A Fox and a Crow", "About an evil goat". Performance that works with puppets, spokem and signed language, movement, dance and music originated to support an interest of children in reading of classical tales an books in general. Performance is well perceived by hearing and deaf children and was honoured as performance that "remove bariers" among people on festival Mateřinka °97.

 

VDN also helds creative workshop for children and the youth using educational drama (movement, rhytm, acrobatics - pantomime, design technics)