Koncepce podpory umění na léta 2015-2020

Koncepce podpory umění na léta 2015-2020 byla vzata na vědomí vládou ČR dne 7.12. 2015 pod číslem usnesení 1009.


Úvod k předložení návrhu Koncepce podpory umění na léta 2015-2020

Návrh Koncepce podpory umění na léta 2015-2020 byl připraven Institutem umění - Divadelním ústavem během dubna až června 2015, a to na základě pověření Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury České republiky.

Návrh je složen z analytické části, vlastní návrhové části a příloh. Přílohou je rovněž "Vyhodnocení Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013".

Návrh se nezabývá oblastí kinematografie, oblastí muzeí a galerií a oblastí knihoven, protože tyto oblasti mají či připravují vlastní koncepce. Přestože se dokument dotýká řady témat, která jsou společná i dalším oblastem kultury, ponechává vlastní specifická řešení na oborových strategických dokumentech a soustředí se výhradně na oblast umění.

Vnitřní připomínkové řízení bylo zahájeno 30. června 2015. Jmenovitě byly k připomínkám osloveny zastřešující odborné organizace (celkem 40), odbory MK a materiál byl rovněž publikován k veřejné debatě s termínem do 20. srpna 2015. 5. srpna 2015 proběhlo v IDU k návrhu Koncepce diskusní setkání profesních a zastřešujících organizací.

Všechny došlé připomínky byly vypořádány Odborem umění, literatury a knihoven a výsledný materiál je rozeslán do vnějšího připomínkového řízení. V souladu s plánem nelegislativních prací vlády bude následně materiál odeslán Vládě ČR v termínu do konce září 2015.

IDU děkuje všem, kteří věnovali svůj čas připomínkám a diskusi nad předloženým materiálem. Aktuální podoba návrhu Koncepce je ke stažení níže.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Pavla Petrová
Ředitelka IDU


>> Archiv
Teze koncepce podpory umění na léta 2014-2020

Návrh Koncepce účinější podpory umění 2007-2013  <<