Edice Box
Vyhledávání 

Informační centrum českého divadla
Divadelní ústav
 

Základní informace o možných právních formách

Název: Základní informace o možných právních formách provozování profesionální umělecké činnosti v ČR


Anotace:  Veřejné provozování umělecké činnosti na profesionální bázi je prospěšná činnost. V každém státě má však své limitující podmínky. Předkládaný manuál je průvodcem hlavně po legislativních a právních podmínkách této činnosti v České republice. Jeho součástí jsou i odkazy na všechny instituce, zákony a předpisy nutné pro provozování této činnosti.

Manuál obsahuje následující právní subjekty: Občanské sdružení (s.4), Příspěvková organizace obce (kraje) (s.6), Nadace a nadační fondy (6), Obecně prospěšná společnost (8),  Fyzická osoba - jako živnost volná (9),  - jako osoba samostatně výdělečně činná (10), Společnost s ručením omezeným... (11),  Akciová společnost (13),  Ostatní společnosti (14), Společné povinnosti (15),  Vybrané daňové a jiné předpisy, vztahující se k umělecké činnosti (15),  Odkazy.... (16),  Kontakty (17).

Povolání umělec u nás nemá svůj zvláštní profesní status. Umění je v našich podmínkách (mimo své kvality) určeno Autorským zákonem (Zákon č.121/2000 Sb.), který na straně jedné definuje a chrání dílo (vědecké, umělecké atd.) a na straně druhé současně definuje a chrání i výkon (umělců). Tento zákon chrání práva autorů (výtvarných, divadelních, hudebních, literárních atd.) autorských /tedy i uměleckých) děl stejně jako práva výkonných umělců (hudebníků, herců, zpěváků apod.). Zákon rovněž vymezuje, co je autorským dílem a předmětem ochrany, základní náležitosti smluv uzavíraných k užití díla či výkonu, stejně jako postavení kolektivních správců autorských práv, tzv. ochranných organizací. Podmínky veřejného provozování divadla a tance, hudby a zpěvu, výtvarného umění atd. je-li provozováno za účelem dosažení příjmů naopak určuje množství zákonů, vyhlášek a předpisů České republiky, které se týkají zejména ekonomické stránky věci. Následné stránky mají být orientačním průvodcem legislativního prostředí.

Pokud se někdo rozhodne provozovat veřejně uměleckou činnost (např. divadlo) za účelem dosažení příjmů má v zásadě dvě možnosti. Dílo či představení uskuteční jako jedinec pokud tomu odpovídá charakter umělecké produkce či předváděného díla. Pokud je zapotřebí součinnosti více lidí či náročnější přípravy i realizace produkce, pak je výhodnější založit právnickou osobu. V takovém případě lze volit mezi tzv. „komerční“ a „neziskovou“ sférou. Manuál přináší výčet a charakteristiku různých fyzických a právnických osob, které mohou u nás uměleckou činnost provozovat. Jde o dvě zmíněné základní skupiny.

V oblasti umění častěji frekventovanou skupinou jsou tzv. neziskové organizace (což logicky znamená, že nejsou založeny za účelem zisku a podnikání, ale jsou zakládány např. i pro realizaci veřejné služby, veřejnou kulturní službou může být např. i provozování divadla). Jde hlavně o občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, zvláštní skupinu tvoří příspěvkové organizace.

Jako komerční subjekty jsou obvykle označovány právnické osoby, které jsou založeny za účelem podnikání (tzn. za účelem tvorby zisku) a předmětem jejich podnikání může být i umělecká činnost. Nejobvyklejší a nejčastěji volenou formou jsou společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Právě akciová společnost a společnost s ručením omezeným totiž mohou být založeny i za jiným účelem než je podnikání. Tuto možnost nemají další obchodní společnosti jako je např. komanditní společnost a veřejná obchodní společnost, nemají ji ani družstva. U různých typů uváděných subjektů je v následujícím textu vždy uvedena definice subjektu, podmínky založení a vzniku, příslušné právní předpisy a případně i komentáře k pravidlům hospodaření či zvláštním režimům. Na konci jsou připojeny příslušné odkazy a potřebné kontakty.

Autor: Divadelní ústav za spolupráce s NIPOS Praha
Vydavatel: Divadelní ústav
Klíčová slova: správa a řízení, legislativa
Datum: červen 2004
Text:  Plné znění textu naleznete zde.


Odkazy:  

Vláda ČR

www.vlada.cz (Programová prohlášení vlád, Usnesení vlády atd.)

Ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz (Rady a služby např. pro občanská sdružení atd.) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz (např. pojištění, práce a platy, bezpečnost práce, sociální problematika)

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz (právní předpisy obchodních společností, podpora podnikání, živnostenské podnikání, adresář Živnostenských úřadů atd.) 

Ministerstvo financí

www.mfcr.cz (účetnictví, daně, legislativa, rejstříky a registry, adresář Finančních úřadů)

Ministerstvo pro místní a národnostní rozvoj

www.mnr.cz (Národní rozvojový plán, regionální politika, cestování, evropské fondy)

Ministerstvo spravedlnosti

www.justice.cz (Obchodní rejstřík) 

Ministerstvo kultury

www.mkcr.cz  (autorské právo, seznam zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv, granty a programy, kulturní fondy a organizace)

důležité odbory:            odbor legislativní a právní

                                    samostatné oddělení autorského práva

odbor umění a knihoven

                        odbor regionální a národnostní kultury

Ochranné organizace autorské

(jsou organizace, kterým bylo Ministerstvem kultury ČR uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle Autorského zákona) 

DILIA (Divadelní a literární agentura)

www.dilia.cz (práva k dílům literárním a divadelním)

OSA (Ochranný svaz autorský)

www.osa.cz (práva k dílům hudebním s textem i bez textu) 

INTERGRAM

www.intergram.cz (práva výkonných umělců a výrobců zvukových a obrazových záznamů)

OOA-S (Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl)

www.ooas.cz

Občanské sdružení Gestor – ochranný svaz autorský

Haštalská 27, 110 00 Praha 1, tel. 224 826 891

 

Odborné instituty:

NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu)

www.ipos-mk.cz             

Divadelní ústav

www.divadlo.cz 

Sbírka zákonů:                                  

http://sbirka.fulsoft.cz/

http://www.sagit.cz/sbirka/ksbdefault.htm

 

Kontakty:

Divadelní ústav

Celetná 17, 110 00 Praha 1

tel. 224 809 111

 

Ministerstvo kultury

Milady Horákové 220/139

tel.  257 085 111

 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

Útvary:          REGIS (kultura a legislativa)

                        ARTAMA (neprofesionální umělecké aktivity)

                        CIK (centrum informací o kultuře)

Blanická 4, 120 21 Praha 2

tel. 221 507 900

 

ProCulture výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu       www.proculture.cz

Seifertova 47

130 00 Praha 3

tel. 222 540 979

 

divadelní oblast

 

Asociace profesionálních divadel

Divadlo J.K. Tyla

Prokopova 14

301 35 Plzeň

tel. 378 038 003

 

DILIA

Krátkého 1, 190 03 Praha 9

tel. 283 891 587

 

Herecká asociace

Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

tel. 224 142 672 

 

hudební oblast 

Asociace ředitelů symfonických orchestrů ČR

Pražská komorní filharmonie, o.p.s.

Krocínova 1

110 00 Praha 1

tel. 224 232 488

 

Asociace hudebních festivalů ČR

Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Jiráskova 133

570 01 Litomyšl

tel. 461 612 575

 

Svaz autorů a interpretů

Senovážné nám. 23

110 00 Praha 1

tel. 224 142 141

 

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

Čs. armády 20

160 56 Praha 6

tel. 220 315 111

 

Intergram – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů

Na Poříčí 27

110 00 Praha 1

tel. 222 325 520

 

výtvarná oblast 

OOA-S, Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

Masarykovo nábřeží 250

110 00 Praha 1

tel. 224 934 406

 

Občanské sdružení Gestor – ochranný svaz autorský

Masarykovo nábřeží 250

110 00 Praha 1

tel. 224 826 891

 

Unie výtvarných umělců

Masarykovo nábřeží 250

110 00 Praha 1

 

Společné povinnosti

 

Právnické a fyzické osoby zakládající či provozující profesionální činnosti v oblasti kulturních služeb, ať už jako neziskovou či jako podnikání za účelem zisku, mají některé společné povinnosti:

§   Identifikační číslo fyzické či právnické osoby

§   Založení bankovního účtu

§   Pořízení živnostenských listů na hlavní činnosti u fyzických osob

§   Pořízení živnostenských listů (př. koncesní listiny) na doplňkové činnosti u nepodnikatelských subjektů

§   Registrace v obchodním rejstříku, u rejstříkového soudu či u Ministerstva vnitra

§   Registrace u Finančního úřadu podle sídla právnické či fyzické osoby – přihláška k registraci daně z příjmu, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitosti, daně ze závislé činnosti, srážkové daně, silniční daně atd. dle jednotlivých subjektů

§   Registrace v Centrálním registru pojištěnců u Všeobecně zdravotní pojišťovny

§   Přihláška subjektu i zaměstnanců u zvolené zdravotní pojišťovny

§   Registrace u Správy sociálního zabezpečení

 

Konání dle ustanovení Autorského zákona (č. 121/2000 Sb.), zvláště stran užití díla (paragraf 12-23) a práv výkonných umělců (paragraf 67-73) – valnou část těchto povinností lze řešit přímo ve spolupráci s kolektivními správci práv (viz odkazy a kontakty).

 

Vybrané daňové a jiné předpisy, vztahující se k umělecké činnosti

 

Uvádíme základní předpisy, které se týkají v různé míře profesionálního provozování kulturních služeb fyzickými a právnickými osobami ve veřejném i soukromém sektoru, zejména:

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů stanoví zvláštní daňový režim pro právnické osoby daňové poplatníky, které nejsou založeny za účelem podnikání (např. občanské sdružení, obecně prospěšná společnost atd.). U nich nejsou předmětem daně z příjmu příjmy z dotací a jiných forem podpory státu a územních rozpočtů a příjmy z úroků na vkladovém běžném účtu. Předmětem daně jsou ale u nich vždy příjmy reklamy a nájemného.

Zákon č. 338/1992 Sb. o daních z nemovitosti

Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích

Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

Zákon č. 589/1992 Sb. o pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě

Zákon č. 121/2000 Sb. Autorský zákon

 

Pozn. Výčet souvisejících zákonů není vyčerpávající (schází odkaz např. na Trestní zákon, Zákon o clech, Zákon o správě daní a poplatků, Zákon o reklamě, Zákon o ochraně spotřebitele atd.)

 

U většiny uvedených zákonů platí: ve znění pozdějších předpisů

vloženo: 26.7.2004
(cached, 20.8.2018 12:19:10)
Článek


Rubrika: K legislativě
Formát pro tiskFormát pro tisk

Počet zobrazení článku:12039


Související články

Komentáře
Nový komentářNový komentář
Zatím žádné komentáře
Vyhledávání | Administrace | English | Mapa serveru | HOME
Divadlo.cz | Divadelní ústav
  Copyright © Divadelní ústav ,REBEX ČR s.r.o. a ČTK 2001
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000