Edice Box
Vyhledávání 

Informační centrum českého divadla
Divadelní ústav
 

Statistika kultury 2008

STATISTIKA KULTURY 2008


ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE
AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLA - DIVADLA - GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ) - MUZEA A PAMÁTNÍKY - HUDEBNÍ SOUBORY - HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA A ASTRONOMICKÉ POZOROVATELNY - KNIHOVNY - KULTURNÍ DOMY - NEPERIODICKÉ PUBLIKACE - PAMÁTKOVÉ OBJEKTY - PERIODICKÝ TISK - VYDAVATELÉ - VÝSTAVNÍ ČINNOST

Anotace:
Tento oddíl (rozuměj Divadlo, viz s. 15 - 33 n., pozn. red. BOX) je věnován výkonům divadel v České republice v roce 2008.

Předmětem statistického zjišťování jsou výkony divadel v České republice zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi a podnikatelskými subjekty

Celkový počet statisticky šetřených divadel, vč. stagion v roce 2008 činil 195, počet souborů 146, počet stálých scén a sálů v provozu 255. Divadla (bez stagion) uvedla na scénu 628 premiér a v ČR bylo odehráno 25 703 představení, která shlédlo téměř 5, 6 mil. diváků. V zahraničí bylo odehráno 1004 představení.

Nejobsaţnější a nejúplnější jsou údaje týkající se divadel zřizovaných orgány státní správy - MK (3) a MŠMT (4), kraji (2), obcemi, městy nebo městskými částmi (35).Tato divadla zároveň zřizují jeden nebo více divadelních souborů. Počet divadel zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi a městy se sníţil o 1 subjekt, který se transformoval na obecně prospěšnou společnost. Počet stálých scén mírně poklesl (jedná se o 3 scény) oproti roku 2007. Počet premiér se zvýšil o 29. Počet titulů je po mírném poklesu v roce 2007 nejvyšší za celé sledované období, ale u představení uvedených v ČR je tomu naopak. V zahraničí bylo odehráno o 159 představení více neţ v minulém roce. Podobný vývoj jako u představení v ČR vykazuje i počet návštěvníků těchto představení.

Divadla zřizovaná podnikateli (28) a podnikatelskými subjekty (16), občanskými sdruţeními (38) a obecně prospěšnými společnostmi (7) také pravidelně produkují divadelní a taneční představení. U těchto divadel došlo v posledních dvou letech k výraznému nárůstu téměř ve všech ukazatelích (zčásti vlivem transformovaných divadel). Součet celkového počtu sledovaných divadel je 89. V komparaci s jinými průzkumy a dokumenty je moţno předpokládat, ţe v České republice víceméně pravidelně pracuje více neţ 150 takovýchto uskupení). Postupně se do těchto skupin budou i nadále vřazovat další transformovaná divadla – stávající příspěvkové organizace.

V roce 1999 byla do statistického šetření zahrnuta také divadla stagionového typu. Těmito divadly rozumíme taková zařízení, která nemají soubor a sama nutně neprodukují divadelní a taneční představení, ale na svých scénách a ve svých sálech uvedla v roce 2008 nejméně 20 divadelních a tanečních představení. Divadla stagionového typu vykazují mírný nárůst počtu diváků v porovnání s rokem 2007. Počet představení je však nejvyšší za sledované období. Hodnoty ostatních výkonových ukazatelů přesahují úroveň minulého roku. Ekonomické údaje týkající se zaměstnanců a hospodaření jsou v letech 2008 a 2007 výrazně niţší v porovnání s ostatními roky, protoţe některé kulturní domy se stálou divadelní scénou uveřejnily tyto údaje v nově zavedeném výkazu, který sleduje činnost a hospodaření kulturních domů (oddíl Kulturní domy, viz s. 61 - 70 n., pozn. red. BOX). 

Co se týká údajů o hospodaření můţeme na základě údajů získaných ze statistických výkazů konstatovat, ţe z veřejných rozpočtů bylo do oblasti divadel vloţeno celkem téměř 3 158 850,9 tis. Kč (z toho ze státního rozpočtu 806 334,9 tis. Kč, z rozpočtů krajů 202 676,1 tis. Kč, z rozpočtů obcí a měst 2 149 839,9 tis. Kč). Tyto počty nejsou úplné, protoţe některé subjekty neuvedly všechny údaje.

Zvyšuje se odpovědnost existujících divadel ke statistice, která se přiblíţila více realitě, o čemţ svědčí nejvyšší počet statisticky šetřených divadel za sledované období.

Autor: kolektiv NIPOS ve složení:
Zpracování statistických údajů: Mgr. Vlasta Havelková, Národní knihovna ČR - PhDr. Marie Gonzálezová - Mgr. Vlasta Janebová - Ing. Ivana Platilová - PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc. - PhDr. Hana Nová, Národní knihovna ČR - Eva Studeníková - Hana Šílová;
Redakce: PhDr. Jana Radová;
Grafická úprava a vypracování grafů: Ing. Josef Richtr;
(Pokud není uvedeno jinak, jsou zpracovateli pracovníci NIPOS)
Datum vydání : 2009
Místo vydání : Praha
Vydavatel : NIPOS
Odkaz: http://new.nipos-mk.cz/?cat=126 

Celý text ke stažení: zde (PDF, 4,0 MB)

vloženo: 20.8.2009
(cached, 20.8.2018 12:19:10)
Článek


Rubrika: Statistika
Formát pro tiskFormát pro tisk

Počet zobrazení článku:3649


Související články

Komentáře
Nový komentářNový komentář
Zatím žádné komentáře
Vyhledávání | Administrace | English | Mapa serveru | HOME
Divadlo.cz | Divadelní ústav
  Copyright © Divadelní ústav ,REBEX ČR s.r.o. a ČTK 2001
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000