Edice Box
Vyhledávání 

Informační centrum českého divadla
Divadelní ústav
 

Statistika kultury 2007


ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE
AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLA - DIVADLA - GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ) - MUZEA A PAMÁTNÍKY - HUDEBNÍ SOUBORY - HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA A ASTRONOMICKÉ POZOROVATELNY - KNIHOVNY - KULTURNÍ DOMY - NEPERIODICKÉ PUBLIKACE - PAMÁTKOVÉ OBJEKTY - PERIODICKÝ TISK - VÝSTAVNÍ ČINNOST

Anotace:
Tento oddíl (rozuměj Divadlo, viz s. 15 - 32 n., pozn. red. BOX) je věnován výkonům divadel v České republice v roce 2007. Divadla jsou rozdělena do tří skupin podle zřizovatelů.

I. skupina - nejobsažnější a nejúplnější jsou údaje týkající se divadel zřizovaných MK, MŠMT, orgány státní správy, obcemi, městy nebo městskými částmi a které zároveň zřizují jeden nebo více divadelních souborů.
II. skupina - zde jsou sledována divadla soukromá, tedy zřizovaná dalšími subjekty: právnickými osobami a jejich organizačními složkami, fyzickými osobami, občanskými sdruženími založenými podle zákona 83/90 Sb., nadacemi, popř. dalšími subjekty, které pravidelně produkují divadelní a taneční představení.
III. skupina - do statistického šetření byla v roce 1999 poprvé zahrnuta také divadla stagionového typu. Těmito divadly rozumíme taková zařízení, která sama nutně neprodukují divadelní a taneční představení, ale která na svých scénách a v sálech uvádějí cizí představení.

Nejobsažnější a nejúplnější jsou údaje týkající se divadel zřizovaných orgány státní správy - MK (3) a MŠMT (4), kraji (2), obcemi, městy nebo městskými částmi (36). Tato divadla zároveň zřizují jeden nebo více divadelních souborů. Počet divadel zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi a městy se snížil o 3 subjekty, které se transformovaly na obecně prospěšné společnosti (2) a společnost s ručením omezeným (1). Počet stálých scén nepatrně klesl (jedná se o 1 scénu) oproti roku 2006. Počet premiér nedosáhl úrovně minulého roku. Pokračuje vzestupný trend počtu představení uvedených v ČR. U zahraničních je tomu naopak - o 158 méně než v minulém roce. Podobný vývoj jako u představení v ČR vykazuje i počet návštěvníků těchto představení.

Celkový počet statisticky šetřených divadel, vč. stagion v roce 2007 činil 190, počet souborů 141, počet stálých scén a sálů v provozu 250. Divadla (bez stagion) uvedla na scénu 582 premiér a v ČR bylo odehráno 25 785 představení, která zhlédlo téměř 5,5 mil. diváků. V zahraničí bylo odehráno 845 představení.

Divadla zřizovaná podnikateli (26) a podnikatelskými subjekty (15), občanskými sdruženími (36) a obecně prospěšnými společnostmi (8) také pravidelně produkují divadelní a taneční představení. U těchto divadel došlo v posledním sledovaném roce k výraznému nárůstu téměř ve všech ukazatelích (z části vlivem transformovaných divadel).  Součet celkého počtu sledovaných divadel je 85. V komparaci s jinými průzkumy a dokumenty je možno přepokládat, že v České republice víceméně pravidelně pracuje více 150 takovýchto uskupení. Postupně se do těchto skupin budou i nadále vřazovat další transformovaná divadla - stávající příspěvkové organizace.

V roce 1999 byla do statistického šetření zahrnuta také divadla stagionového typu. těmito divadly rozumíme taková zařízení, která nemají soubor a sama nutně neprodukují divadelní a taneční představení, ale na svých scénách a ve svých sálech uvedla v roce 2007 nejméně 20 divadelních a tanečních představení. Divadla stagionového typu vykazují pokles počtu diváků i nabízených míst, který je nejnižší za sledované období. Také počet představení se od roku 2004 mírně snižuje. Hodnoty ostatních výkonových ukazatelů však přesahují úroveň minulého roku. Ekonomické údaje týkající se zaměstnanců a hospodaření jsou výrazně nižší než v minulých letech, protože některé kulturní domy se stálou divadelní scénou uveřejnily tyto údaje v nově zavedeném výkazu, který sleduje činnost a hospodaření kulturních domů (oddíl Kulturní domy, viz s. 61 - 71 n., pozn. red. BOX).

Co se týká údajů o hospodaření můžeme na základě údajů získaných ze statistických výkazů konstatovat, že z veřejných rozpočtů bylo do oblasti divadel vloženo téměř 3 090 203 tis. Kč (z toho ze státního rozpočtu 752 807 tis. Kč, z rozpočtů krajů 241 679 tis. Kč, z rozpočtů obcí a měst 2 095 717 tis. Kč). Tyto počty nejsou úplné, protože některé subjekty neuvedly všechny údaje.

Zvyšuje se odpovědnost existujích divadel ke statistice, která se přiblížila více realitě, o čemž svědčí nejvyšší počet statisticky šetřených divadel za sledované období.

Autor: kolektiv NIPOS ve složení:
Zpracování statistických údajů: Mgr. Vlasta Havelková, Národní knihovna ČR - PhDr. Marie Gonzálezová - Mgr. Vlasta Janebová - PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc. - PhDr. Hana Nová, Národní knihovna ČR - Eva Studeníková - Hana Šílová;
Redakce: PhDr. Jana Radová;
Grafická úprava a vypracování grafů: Ing. Josef Richtr;
(Pokud není uvedeno jinak, jsou zpracovateli pracovníci NIPOS)
Datum vydání : 2008
Místo vydání : Praha
Vydavatel : NIPOS
Odkaz: http://new.nipos-mk.cz/?cat=126 

Celý text ke stažení: zde (PDF, 0,7 MB)

vloženo: 27.3.2009
(cached, 21.8.2018 4:38:06)
Článek


Rubrika: Statistika
Formát pro tiskFormát pro tisk

Počet zobrazení článku:3480


Související články

Komentáře
Nový komentářNový komentář
Zatím žádné komentáře
Vyhledávání | Administrace | English | Mapa serveru | HOME
Divadlo.cz | Divadelní ústav
  Copyright © Divadelní ústav ,REBEX ČR s.r.o. a ČTK 2001
Použit redakční systém Nemesis, Copyright © Altair Software Production, 1999-2000